เกี่ยวกับบริษัท (About us)
 
            บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จำกัด  เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสำรวจ ด้านแผนที่ ด้านระบบฐานข้อมูล ด้านระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหาร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสำรวจแผนที่ และด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการสำรวจ จัดทำแผนที่และระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ยังมีรายละเอียดขอบเขตการให้บริการอื่น ๆ ด้วย

            บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินธุรกิจด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จัดทำแผนที่ และวิศวกรรมสำรวจ โดยได้แสดงวัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนบริษัทไว้อย่างชัดเจน

            ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ มีบุคลากรประจำบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านงานเหล่านี้มากกว่า 10 ปี นอกจากงานด้านสำรวจและจัดทำแผนที่และงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แล้ว ยังให้บริการด้านการออกแบบ ระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ
 

COPYRIGHT @ 2007, GEOMATIC TECHNOLOGY.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED