บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จำกัด เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จำกัด

เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสำรวจ ด้านแผนที่ ด้านระบบฐานข้อมูล ด้านระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสำรวจแผนที่ และด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการสำรวจ จัดทำแผนที่และระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ยังมีรายละเอียดขอบเขตการให้บริการอื่น ๆ ด้วย

บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินธุรกิจด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จัดทำแผนที่ และวิศวกรรมสำรวจ โดยได้แสดงวัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนบริษัทไว้อย่างชัดเจน
ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ มีบุคลากรประจำบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านงานเหล่านี้มากกว่า 10 ปี นอกจากงานด้านสำรวจและจัดทำแผนที่และงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แล้ว ยังให้บริการด้านการออกแบบ ระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ

ผลงานโครงการ

บริษัทฯ รับดำเนินการ และรับปรึกษา ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบจัดการฐานข้อมูล พัฒนาเมือง และการประปา และสุขาภิบาล การสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ งานรับเหมาทางด้านสำรวจและแผนที่ จัดทำแผนที่ภูมิประเทศจากภาพถ่ายทางอากาศ และวางแผนพัฒนาระบบเมืองและการใช้ที่ดิน ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ