บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จำกัด  เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสำรวจ ด้านแผนที่ ด้านระบบฐานข้อมูล ด้านระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหาร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสำรวจแผนที่ และด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการสำรวจ จัดทำแผนที่และระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ยังมีรายละเอียดขอบเขตการให้บริการอื่น ๆ ด้วยดังนี้

  วิจัยและสำรวจข้อมูลทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
  ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  สำรวจและจัดทำแผนที่โดยวิธีการสำรวจภาคพื้นดิน และสำรวจโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ
  จัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สร้างระบบประยุกต์ใช้งานสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านต่างๆ
  แปลงข้อมูลแผนที่ให้เป็นข้อมูลดิจิตอล
  พัฒนาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อการบริหารในด้านต่างๆ (MIS)
  พิมพ์แผนที่สีในมาตราส่วน และขนาดต่างๆ
 
เป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมทางด้าน GIS เช่นARC/INFO, ARCVIEW, GARMIN และ Leica
 
เป็นตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการจัดสร้างระบบฐานข้อมูลและระบบ สารสนเทศ ภูมิศาสตร์
     
               บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินธุรกิจด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จัดทำแผนที่ และวิศวกรรมสำรวจ โดยได้แสดงวัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนบริษัทไว้อย่างชัดเจน ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ ในข้อ 24 และ 25 ดังนี้
  24. รับทำและปรึกษาทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบจัดการฐานข้อมูล
  25 งานรับเหมาทางด้านสำรวจและแผนที่
     
               ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ มีบุคลากรประจำบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านงานเหล่านี้มากกว่า 10 ปี นอกจากงานด้านสำรวจและจัดทำแผนที่และงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แล้ว ยังให้บริการด้านการออกแบบ ระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ

COPYRIGHT @ 2007, GEOMATIC TECHNOLOGY.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED