บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จำกัด เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท (About us)

บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จำกัด - เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสำรวจ ด้านแผนที่ ด้านระบบฐานข้อมูล ด้านระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสำรวจแผนที่ และด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการสำรวจ จัดทำแผนที่และระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ยังมีรายละเอียดขอบเขตการให้บริการอื่น ๆ ด้วย ดังนี้

          - วิจัยและสำรวจข้อมูลทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
          - ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
          - สำรวจและจัดทำแผนที่โดยวิธีการสำรวจภาคพื้นดิน และสำรวจโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ
          - จัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สร้างระบบประยุกต์ใช้งานสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านต่างๆ
          - แปลงข้อมูลแผนที่ให้เป็นข้อมูลดิจิตอล
          - พัฒนาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อการบริหารในด้านต่างๆ (MIS)
          - พิมพ์แผนที่สีในมาตราส่วนและขนาดต่างๆ
          - เป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมทางด้าน GIS เช่นARC/INFO, ARCVIEW, GARMIN และ Leica
          - เป็นตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการจัดสร้างระบบฐานข้อมูลและระบบ สารสนเทศ ภูมิศาสตร์


บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินธุรกิจด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จัดทำแผนที่ และวิศวกรรมสำรวจ โดยได้แสดงวัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนบริษัทไว้อย่างชัดเจน ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ ในข้อ 24 และ 25 ดังนี้

          24.รับทำและปรึกษาทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบจัดการฐานข้อมูล
          25.งานรับเหมาทางด้านสำรวจและแผนที่


ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ มีบุคลากรประจำบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านงานเหล่านี้มากกว่า 10 ปี นอกจากงานด้านสำรวจและจัดทำแผนที่และงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แล้ว ยังให้บริการด้านการออกแบบ ระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการประยุกต์ใช้งานต่างๆ