ลำดับ
รูปภาพ
รายละเอียด
1
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านมลพิษ กิจกรรมการสำรวจและปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ
   
ผู้ว่าจ้าง กรมควบคุมมลพิษ
ประเภท ด้านการสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ
รายละเอียด อ่านรายละเอียด
เว็ปไซต์ www.
ภาพผลงาน Screen Shot
รูปแบบการใช้งาน Intranet
โปรแกรมที่ใช้พัฒนา  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
โครงการสำรวจแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
   
ผู้ว่าจ้าง กรมศิลปากร
ประเภท ด้านการสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ
รายละเอียด อ่านรายละเอียด
เว็ปไซต์ www.
ภาพผลงาน Screen Shot
รูปแบบการใช้งาน Internet
โปรแกรมที่ใช้พัฒนา ASP, Javascript , SQLserver
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
โครงการการจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศประมงชายฝั่งทะเล พ.ศ.2547 พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและภาคใต้
   
ผู้ว่าจ้าง กรมประมง
ประเภท ด้านการสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ
รายละเอียด อ่านรายละเอียด
เว็ปไซต์ gis.fisheries.go.th
ภาพผลงาน Screen Shot
รูปแบบการใช้งาน Internet
โปรแกรมที่ใช้พัฒนา ASP, Javascript , SQLserver
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4
โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการสำรวจและปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ ปีงบประมาณ 2548 และ2549
   
ผู้ว่าจ้าง กรมควบคุมมลพิษ
ประเภท ด้านการสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ
รายละเอียด อ่านรายละเอียด
เว็ปไซต์ www.
ภาพผลงาน Screen Shot
รูปแบบการใช้งาน Internet
โปรแกรมที่ใช้พัฒนา  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
โครงการประเมินสถานภาพและจัดทำแผนที่ความเปราะบางของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณอ่าวบ้านดอนและอ่าวพังงา
   
ผู้ว่าจ้าง สำนักงานโครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง (CHARM)
ประเภท ด้านการสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ
รายละเอียด อ่านรายละเอียด
เว็ปไซต์ --------------
ภาพผลงาน Screen Shot
รูปแบบการใช้งาน --------------
โปรแกรมที่ใช้พัฒนา  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6
โปรแกรมประยุกต์ข้อมูลแผนที่ทางภูมิสารสนเทศ เพื่อให้บริการข้อมูลท่องเที่ยว
   
ผู้ว่าจ้าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประเภท ด้านการสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ
รายละเอียด อ่านรายละเอียด
เว็ปไซต์ --------------
ภาพผลงาน Screen Shot
รูปแบบการใช้งาน --------------
โปรแกรมที่ใช้พัฒนา  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------