ประสบการณ์ที่บริษัทฯได้ดำเนินการ ได้แก่การจัดสร้างฐานข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ จัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม จัดทำฐานการใช้ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม การออกแบบและพิมพ์แผนที่ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และงานด้านสำรวจภาคสนาม บริษัทฯ ขอเสนอตัวอย่างโครงการที่มีลักษณะงานต่าง ๆ ที่บริษัทได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้


ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการจัดทำแผนที่

               โครงการการสำรวจจัดทำแผนที่น้ำบาดาลรายจังหวัด พื้นที่1,พื้นที่ 7 และพื้นที่ 8 จังหวัด พะเยา เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ภูเก็ต พังงา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวมทั้งสิ้น 13 จังหวัด ของกรมทรัพยากรธรณี โดยสร้างฐานข้อมูลGIS จากแผนที่ ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหารสำหรับข้อมูลทุกอย่างใน แผนที่ ข้อมูลธรณีวิทยา ข้อมูลอุทก ธรณีวิทยา พร้อมทั้งออกแบบ และพิมพ์แผนที่น้ำบาดาล จำนวนเกือบ 200 ระวางรวมทั้งส่งพิมพ์ที่โรงพิมพ์ ด้วย ระบบดิจิตอล ซึ่งในโครงการนี้ บริษัทฯ ได้ทำการออกแบบและสร้างสัญลักษณ์ ต่างๆ ทางด้านธรณีวิทยาขึ้นมาใหม่จาก ที่โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีให้ เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์เชิงพื้นที่ เพื่อใช้ในโครงการ โดยสามารถทำเสร็จ ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด 360 วัน


ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               โครงการติดตามตรวจสอบและประเมิณคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ระยะที่ 2 เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ลักษณะงาน ดำเนินงานในส่วนของการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูล


ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (GIS) ได้แก่

               ประสบการณ์ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการได้แก่ การจัดสร้างฐานข้อมูลแผนที่ในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ จัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม จัดทำฐานการใช้ภาพถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียม การออกแบบและพิมพ์แผนที่การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิสาสตร์ และงานด้านสำรวจภาคสนามบริษัทฯ ขอเสนอตัวอย่างโครงการที่มีลักษณะงานต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้

โครงการศึกษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

               เพื่อการจัดการข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยว เสนอต่อการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ลักษณะงานประกอบด้วยการสำรวจข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ศึกษา 5 จังหวัดอีสานใต้ ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชสีมา ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล สร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พัฒนาการประยุกต์ใช้งาน ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการ ในการจัดสร้างระบบ GIS สำหรับการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย ในอนาคต
โครงการจัดทำและดำเนินงานฐานข้อมูล คุณภาพสิ่งแวดล้อม

               โครงการจัดการน้ำเสียเกคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ และเสนอต่อกรมควบคุมมลพิษ ลักษณะงานเป็นการ พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ และข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อมูลคุณภาพน้ำ เป็นต้น เพื่อประกอบการวางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้ง และแหล่งกำเนิดน้ำเสียของพื้นที่โครงการจัดการน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ